Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Έχουν παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς τροφίμων, καθώς και πωλητές λιανικής ειδικών προϊόντων τροφίμων. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Chefs’ Choice Awards, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι δηλωμένοι ως Επιχειρήσεις Τροφίμων στον ΕΦΕΤ και να πληρούν όλους τους όρους νομιμότητας της ελληνικής νομοθεσίας. Οι εταιρείες που δεν είναι δηλωμένες δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με τα προϊόντα τους. Επίσης, από τους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις και έγγραφα ασφάλειας τροφίμων.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού, να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

* Κάθε προϊόν δύναται να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ενότητες βραβείων. Κάθε εταιρεία μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία με 2 εώς 3 προϊόντα. Κάθε εταιρεία μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα σε περισσότερες κατηγορίες με διαφορετικά προϊόντα

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Διαδικασία έγκυρης υποβολής υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

1. Επωνυμία προϊόντος

Συμπληρώστε την επωνυμία του προϊόντος όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

2. Φωτογραφία προϊόντος (αρχείο .jpg, landscape, min 75 dpi, 1920×1080, έως 5 ΜΒ)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί -χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση- στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

3. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

4. Δραστηριότητα συμμετέχουσας εταιρείας

Δηλώστε εάν είστε Παραγωγική ή Μεταποιητική ή Εισαγωγική ή Εταιρεία Διανομής.

5. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 800 λέξεις)

Σύντομη περιγραφή του προϊόντος με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη βράβευσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αναφερθείτε στον τρόπο παρασκευής του, την καινοτομία στην παραγωγή, τους πίνακες συστατικών.

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των PEAK Awards, τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

9. Photo gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Παράδοση Προϊόντων

4.1 Το τμήμα διοργάνωσης της BOUSSIAS θα σας ενημερώσει για τις ημερομηνίες, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων που διαγωνίζονται, αμέσως μετά το κλείσιμο υποβολής υποψηφιοτήτων. Θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον χρήστη που έχει επιλεγεί να παραλαμβάνει αλληλογραφία στο προφίλ της εταιρείας.

4.2 Αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση όλων των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης που θα τους ανατεθεί. Η λάθος παράδοση ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό του προϊόντος.

4.3 Επίσης, κάθε συμμετοχή ΠΡΕΠΕΙ να φέρει «ημερομηνία λήξης» ή «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τις» («Use by»/«Best Before»).

4.4 Αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα συσκευάζονται, μεταφέρονται και παραδίδονται σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση.

4.5 Οποιαδήποτε προϊόντα φτάσουν σε κατεστραμμένη ή επισφαλή κατάσταση θα αποκλείονται. Σε αυτά περιλαμβάνονται τυχόν προϊόντα που απαιτούν ψύξη χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ειδοποίηση ή σωστά τοποθετημένη ετικέτα.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από συμβούλους εταιρειών, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, κτλ Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Κριτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μαγειρέψει και να ετοιμάσει το προϊόν ή τα προϊόντα σας σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις ετικέτες ή σύμφωνα με τις οδηγίες Κουζίνας που δηλώθηκαν μαζί με το προϊόν.

 • Πληρότητα και ποιότητα του προϊόντος
 • Εμφάνιση
 • Γεύση
 • Άρωμα
 • Υφή
 • Αξία ανά μερίδα
 • Ευκολία και ταχύτητα προετοιμασίας
 • Επίπεδο καινοτομίας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό
 • Πληρότητα και ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας
 • Εφαρμογή αρχών αειφορίας / συνεισφορά στην τοπική οικονομία
 • Πληρότητα του κειμένου υποψηφιότητας
 • Αξιοποίηση πρακτικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των αναγραφόμενων κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τo 0 – 100 με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή.

Επιπλέον:

Έμπειροι σεφ που έχουν διαμορφώσει εν πολλοίς την ελληνική γαστρονομική πραγματικότητα, μαγειρεύουν για τα Chefs’ Choice. Έτσι, ανάλογα με τις υποψηφιότητες που θα συγκεντρωθούν, οι σεφ θα προβαίνουν σε διαφορετικές επιλογές προϊόντων για την παρασκευή ενός πιάτου. Τα προϊόντα θα παρουσιάζονται σε αυτούς με τους πίνακες συστατικών τους, αλλά χωρίς το brand – ετικέτα τους.

Για να γίνουν οι δοκιμές, οι σεφ μπαίνουν στη μαγειρική δοκιμασία με 3 – 4 ομάδες τους, η καθεμία από τις οποίες θα εκτελεί παράλληλα την ίδια συνταγή. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η λειτουργία των υλικών, τόσο στη διαδικασία της παραγωγής, όσο και στο τελικό αποτέλεσμα.

Κόστος Υποψηφιότητας

1 υποψηφιότητα: 450€ + 24% Φ.Π.Α

2 υποψηφιότητες: 400€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 έως 5 υποψηφιότητες: 380€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 έως 10 υποψηφιότητες: 350€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 11 υποψηφιότητες και άνω: 300€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων, για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.

Σημ.: Οι 2 δωρεάν προσκλήσεις δίνονται ανά συμμετέχουσα εταιρεία, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων της. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για συμμετοχές που αποσύρθηκαν